HIPOKRATES
Niepubliczbny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łańcucie
Historia
Regulamin
Nasz zespół
Oferty pracy
Regulamin
Regulamin

REGULAMIN PRZYJĘCIA PACJENTÓW
W PRZYCHODNI NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„HIPOKRATES"
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY JOANNA IIAWRO I PARTNERZY
Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE PRZY ULICY RYNEK 18
 
§1
 
Regulamin określa zasady udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (kompetencji lekarza POZ), realizowanych w Przychodni NZOZ „Hipokrates" sp.p. lekarzy, Joanna Hawro i partnerzy z siedzibą w Łańcucie przy ulicy Rynek 18.
 
§2
 
Podstawę prawną udzielania świadczeń zdrowotnych stanowią:
1.     Ustawa z dn.30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408, z późn.zm)
2.     Ustawa z dn.6 iutego 1997r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz.153, z późn.zm)
3.     Ustawa z dn.26 marca 1996r o zawodzie lekarza (Dz.U.Nr 28, poz.152, z późn.zm)
4.     4 Ustawa z dn.5 lipca 1996r o zawodach pielęgniarki i połoźnej (Dz.U.Nr 91, poz.410, z późn.zm)
5.     Statut NZOZ „HIPOKRATES" sp.p. lekarzy Joanna Hawro i partnerzy z dn.21.08.2002-Uchwała Nr 2 i uchwała o zmianie siedziby spółki i statutu spółki z dn.06.01.2006.
6.     Umowa z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie nr 0903039701200600 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących w ramach powszechnego ubezpiecznia zdrowotnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
§3
 
1.     Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez lekarzy pierwszego kontaktu. Świadczenia udzielane są w Przychodni NZOZ „HIPOKRATES" przy u1.Rynek 18 w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.
2.      Lekarze pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych przyjmują w Przychodni NZOZ „HIPOKRATES" w Łańcucie przy ul.Rynekl8. Harmonogram pracy lekarzy podstawowe~ opieki zdrowotnej jest wyeksponowany przy drzwiach poszczególnych gabinetów. Swiadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia w przypadku schorzeń ostrych i nagłych zachorowań lub w terminie uzgodnionym z ubezpieczonym w schorzeniach przewlekłych.
3.     Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom ubezpieczonym w innym oddziale NFZ w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia.
4.     Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej mogą być świadczone osobom nieubezpieczonym za odpłatnością, według cen ustalonych w cenniku zakładowym.
Pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wnoszą opłatę w rejestracji Przychodni NZOZ „HIPOKRATES" w Łańcucie przy ul.Rynek 18
 
§4
 
Osobom ubezpieczonym przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu:
1.     zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom,
2.     wczesne wykrywanie chorób,
3.     leczenie,
4.     zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie
 
§5
 
1.     W celu realizacji uprawnień określonych w §4 Przychodnia NZOZ „HIPOKRATES" zapewnia ubezpieczonemu w szczególności
a.      badanie i poradę lekarską,
b.     badania diagnostyczne,
c.     leczenie (także ambulatoryjne w domu chorego),
d.     rehabilitację leczniczą,
e.      świadczenia pielęgniarskie,
f.       opiekę profilaktyczną,
g.     orzeczenie o stanie zdrowia.
2.     Wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonemu w zakresie kompetencji lekarza POZ określa załącznik nr 1.
3.     Kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określa załącznik nr 2.

 
ZASADY REJESTRACJI
 
§6
 
1.     Pacjenci są przyjmowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po uprzednim zarejestrowaniu się w ręjestracji NZOZ „HIPOKRATES" w Lańcucie przy ul.Rynek 18.
2.     Pacjenci mają prawo zarejestrować się: -osobiście i przez osoby trzecie, -telefonicznie: nr telefonu 017-225-45-17, 017-225-45-18
3.     Istnieje możliwość zgłoszenia wizyty lekarskiej w domu chorego.
 
Wizyty przeprowadzane są przez lekarzy POZ zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika NZOZ „HIPOKRATES", niekoniecznie przez lekarza, do którego pacjent jest zapisany. Harmonogram wizyt domowych jest wywieszony w holu przychodni.
 
§7
 
1.     Pacjent, który rejestruje się osobiście lub przez osoby trzecie, podaje następujące informacje:
a)     imię i nazwisko lekarza, do którego pacjent zdeklarował wolę przynależności, b) dowód ubezpieczenia,
b)    nr PESEL,
c)     przynależność do oddziału NFZ.
2.     Przy rejestracji pacjent otrzymuje informację o numerze kolejnym i przybliżonej godzinie przyjęcia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3.     Poza kolejnością przyjmowani są: -inwalidzi wojenni-kobiety w zaawansowanej ciąży
 
 
REJESTRACJA TELEFONICZNA
 
§8
 
1.     Po podaniu wszystkich wymaganych danych, o których mowa w §7 pkt. l pacjent otrzymuje co drugi numer oraz uzyskuje informację o przybliżonej godzinie przyjęcia.
2.     Jeżeli pacjent nie zgłosi się na określoną godzinę wówczas:
a)     zostaje przesunięty na koniec kolejki,
b)    może być nieprzyjęty w danym dniu {z wyjątkiem przypadków nagłych).
3.     Wyznaczona godzina przyjęcia przez lekarza pierwszego kontaktu moźe ulec przesunięciu 0 ok.30minut
 
 
CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA OPIEKI
 
§9
 
1.     W sytuacji nieobecności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spowodowanej urlopem (lub chorobą) pacjent może skorzystać z porady innego lekarza zaproponowanego przez rejestratorkę.
2.     W każdą sobotę w Przychodni NZOZ „HIPOKRATES" pełniony jest dyżur przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem wywieszonym w holu przychodni do publicznej wiadomości.
3.     Poza godzinami pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz.od 18.00 do 8.00 rano dnia nastepnego oraz we wszystkie soboty od godz.12.00, niedziele i święta do poniedziałku do godz.7.00- opiekę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pełni ambulatorium przy Oddziale Opieki Doraźnej w Łańcucie przy u1.3 Maja 12.
 
PRAWA PACJENTA
 
§10
 
1.     Prawa pacjenta, opracowane na podstawie Deklaracji Praw Pacjenta są wywieszone do wiadomości ogółu pacjentów pacjentów w holu Przychodni NZOZ „HIPOKRATES" w Łańcucie u1.Rynek l8.
2.     W sprawach skarg i wniosków pacjenci mogą zgłosić się do:
·        Kierownika NZOZ „HIPOKRATES" w Łańcucie ul.Rynek 18, przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 13:00-14:00, te1. 017-225-45-19.
·        Rzecznika Praw Pacjenta w siedzibie POW NFZ u1.Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00, tel. 017-560-41-70
·        PodkarpackiM Oddziale Wojewódzkim NFZ u1.Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, tel.017-864-41-00.
 
§11
 
Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006.